با ما تماس بگیرید ۶۶۶۲۴۱۱۱-۰۲۱

خانه » میلگرد

میلگرد

 

 

نوع میلگرد سایز استاندارد طول تولید حالت
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری آذر امین شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری قزوین شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری کاشان کلاف
میلگرد آجدار ۱۰ A3 ۱۲ متری کاشان کلاف
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۱۰ A3 ۱۲ متری نطنز کلاف
میلگرد آجدار ۱۰ A2 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری آذر امین شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری آریا ذوب شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری قزوین شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری کاشان کلاف
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A2 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۱۲ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری آریا ذوب شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۱۴ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری آریا ذوب شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۱۶ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری آریا ذوب شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۱۸ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری آریا ذوب شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۲۰ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری چین شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۲۲ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری ابهر شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری امیرکبیر شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری آریان شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری شاهرود شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۲۵ A3 ۱۲ متری هیربد شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری آذر امین شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۲۸ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری آذر امین شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری پرشین شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری چین شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری ذوب آهن شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری کاشان شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری میانه شاخه
میلگرد آجدار ۳۲ A3 ۱۲ متری نیشابور شاخه
میلگرد آجدار ۶.۵ A2 ۱۲ متری چین شاخه
میلگرد آجدار ۶.۵ A2 ۱۲ متری کاشان کلاف
میلگرد آجدار ۶.۵ A3 ۱۲ متری نطنز کلاف
میلگرد آجدار ۶.۵ A2 ۱۲ متری نطنز شاخه
میلگرد آجدار ۸ A2 ۱۲ متری آذر امین شاخه
میلگرد آجدار ۸ A2 ۱۲ متری صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) شاخه
میلگرد آجدار ۸ A2 ۱۲ متری فولاد ظفر و نوین گستر بناب شاخه
میلگرد آجدار ۸ A2 ۱۲ متری قزوین شاخه
میلگرد آجدار ۸ A2 ۱۲ متری کاشان کلاف
میلگرد آجدار ۸ A3 ۱۲ متری کاشان کلاف

توجه

به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
قیمتمیلگردها در لیست قیمت تحویلی از بنگاه تهران و کار خانه میباشد و به صورت ترکیبی (ترکیب یک یا چند سایز مختلف) امکان پذیر است.
قیمت میلگردها برحسب شاخه ۱۲ متری در لیست لحاظ گردید.